• Rapport Gemeenschapseconomie 2011 - 2012

  Het moment van de jonge ondernemers!

  Verder lezen
  Screen
 • Luigi Bruni

  Welke Gemeenschapseconomie is uit de voorbije twintig jaren te voorschijn gekomen?

  Verder lezen
  Screen
 • Geneviève Sanzé

  De uitdagingen voor de ontwikkeling en voor de armoede, vanuit het perspectief van de gemeenschap

  Verder lezen
  Screen
 • Raad van bestuur van Solidar

  Voel ook jij je aangesproken door de gemeenschapseconomie?
  Heb je een droom om in deze geest een onderneming te starten?

  Verder lezen
  Screen
 • Commissie van de gemeenschapseconomie in België

  2011 is een goedgevuld jaar geweest, een moeilijk jaar, maar wanneer we terugblikken is er heel wat gebeurd …

  Verder lezen
  Screen

Welkom op de website van Solidar cvba. Solidar is de naam van een bedrijvencentrum gelegen te Rotselaar, een coöperatieve vennootschap (cvba) die zichtbaarheid geeft aan het project van de gemeenschapseconomie, een specifieke vorm van solidaire economie.


Statuten

Uittreksel uit de statuten.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel de aankoop, de verhuur of terbeschikkingstelling, de verkoop, het oprichten en aanpassen van onroerende goederen, de studie, planning, realisatie en organisatie van beheer van bedrijven en industrile complexen.
Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks, of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar doel.(…)

Artikel 14 Overdracht van aandelen aan vennoten

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan vennoten met goedkeuring van de raad van bestuur. Overdracht aan een derde kan nochtans geldig tot stand komen indien aan de ene kant de vennoot de formaliteiten naleeft, voorgeschreven voor zijn uittreding uit de vennootschap, en aan de andere kant de derde, vooraf of tezelfdertijd, als vennoot aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 16 Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin het vennootschapscontract beëindigd wordt.

Artikel 17 Terugbetaling van aandelen.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals deze werd bepaald door de laatste algemene vergadering. Een reglement van inwendige orde kan hierover nadere bepalingen vastleggen.
De uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.
De uitkering geschiedt in geld, na verloop van een termijn van maximaal één jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting. Mocht de uitvoering van bovenstaand beding voor een bepaald boekjaar leiden tot aan aantal uitkeringen waarvan de totale som meer dan vijf procent van het maatschappelijk kapitaal van het daarvoor afgesloten boekjaar bedraagt, zal het bestuur deze termijn kunnen verlengen. Bij bepaling van de voorrang in de vervaldag van de uitkeringen zal rekening gehouden worden met de datum van uittreding of uitsluiting.
De raad van bestuur kan beslissen dat op het aldus geblokkeerde kapitaal een intrest wordt toegestaan, waarvan het percentage niet meer mag bedragen dan het normaal aan vennoten toegekende.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23 Dag, uur en plaats

De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar samen komen op de laatste maandag van de maand mei. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 24 Vertegenwoordiging van vennoten.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot moet zijn. Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening zijn niet geoorloofd.

Artikel 25 Stemrecht

Elke vennoot is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elk aandeel geeft zonder beperking recht op één stem.

Artikel 27 Boekjaar- Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 28 Winstverdeling

Van de netto winst vóór belastingen wordt jaarlijks in de resultatenrekening een bedrag van 20% op deze winst ten laste genomen om dit toe te kennen aan een speciaal solidariteitsfonds voor behoeftigen, aan te duiden door de raad van bestuur.
Jaarlijks wordt tenminste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve en dit tot zolang en in de mate waarin dit wettelijk verplicht is.
De algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.